Protejarea şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI0228 Șindriliţa

A fost lansat proiectul ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița” cod SMIS 2014+ 102329

Ocolul Silvic Năruja, în calitate de Beneficiar al proiectului și custode al ariei protejate, a susținut o conferință la Năruja prin care a fost anunțată începerea proiectului ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița”. Este un proiect ce va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, cu o valoare totală eligibilă de 3.683.099,38 lei. Fnanțarea este din Fondul European de Dezvoltare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1.

Situl este situat în vecinătatea limitei din sud-vest a judeţului Vrancea, în sectorul sudic al Munţilor Vrancei, întreaga suprafaţă aflându-se pe teritoriul administrativ al comunelor Nereju şi Nistoreşti.

Obiectivul general al proiectului este protejarea şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI0228 Șindriliţa, prin elaborarea şi implementarea unui cadru de management eficient al sitului. Această arie are o suprafață de 840 ha, iar speciile protejate conform Fișei Standard sunt: Canis lupus – lup, Ursus arctos – urs brun, Lynx lynx – râs, Lissotriton (Triturus) montandoni – triton carpatic, Triturus cristatus – triton cu creastă, Cottus gobio – zglăvoc. Habitatele vizate de proiect sunt: 6520 – Fânețe montane , 9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum, 9410 – Păduri acidofile de molid Picea abies din etajul montan.

Rezultatele urmărite prin proiect sunt: un plan de management realizat și aprobat, 5 evenimente de informare și consultare publică, 1 pagina web, 10 prezentări în școli, 10 excursii tematice cu elevi, 2 prezentări cu cadre didactice, 10 info-puncte și 2 filme scurte de prezentare a sitului.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect pe sindrilita.ocolulsilvicnaruja.ro.

© 5Focsani