Ocolul Silvic Năruja a început un proiect de conservare a biodiversității la Cascada Mișina

A fost lansat proiectul „Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada Mișina” cod SMIS 2014+ 118939.

Ocolul Silvic Năruja, în calitate de Beneficiar al proiectului, a susținut o conferință de presă la Năruja prin care a fost anunțată începerea proiectului „Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada Mișina”.

Situl (220 ha) şi rezervaţia naturală (189,7 ha) se află în bazinul superior al pârâului Mișina, afluent al râului Năruja, pe teritoriul administrativ al comunei Nistorești, din zona de munte a judeţului Vrancea. Cele opt specii de animale protejate din aceste arii naturale (conform Fișei Standard) sunt: Lynx lynx – râs, Ursus arctos – urs brun, Canis lupus – lup, Bombina variegata – izvoraş cu burtă galbenă, Triturus cristatus – triton cu creastă, Lissotriton (triturus) montandoni – triton carpatic, Rosalia alpina – croitor alpin şi Cottus gobio – zglăvoc. De asemenea, proiectul vizează și conservarea a trei habitate naturale existente în sit: 6520 – Fânețe montane, 9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum şi 91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion).

Obiectivul general al proiectului este asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mişina şi rezervaţia naturală 2.818 Cascada Mişina, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent şi participativ vizând elaborarea planului de management şi informarea / conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

Prin implementarea proiectului, se vor obţine următoarele rezultate: 1 Plan de management revizuit şi avizat, 1 regulament al ariilor protejate, 5 întâlniri de informare și consultare publică, 10 prezentări în școli, 10 excursii tematice cu elevi, 2 seminarii cu cadre didactice, 2 infopuncte, 2 filme scurte de prezentare a ariilor protejate, 1 pagină web, 1 pagină Facebook, 2 sesiuni de instruire a personalului custodelui, precum şi achiziţia de echipamente pentru întărirea capacităţii administrative a custodelui.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 11.04.2018 – 23.02.2020, acesta având o valoare totală de 3.559.089,75 lei, din care valoarea cofinanţării Uniunii Europene este de 3.559.089,75 lei.

Mai multe detalii despre acest proiect puteţi găsi pe: cascadamisina.ocolulsilvicnaruja.ro

© 5Focsani